Nawigacja

Witamy na naszej stronie!

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
  Tychy 43-100
  ul. Borowa 123
  nasza10@poczta.onet.pl

 • 032 218 36 12


Wiadomości

 • NUMER KONTA RADY RODZICÓW
  90 1020 2528 0000 0302 0270 2264    •  

  Szanowni Rodzice i Uczniowie.

  Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach 7.30 - 16.30.
   

 • Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.
  „Wyprawka szkolna”.


  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.


  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
  • słabowidzących, • niesłyszących, • słabosłyszących, • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych
  przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 • 28.02.2014

  Zasady  rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2014/2015

 • 28.02.2014

  Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 • 24.02.2014

  Sześciolatek w szkole.

 • Szkoła bierze udział w proekologicznej akcji Listy dla Ziemi zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku.

  Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2014 roku tematem programu jest palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji.

 • Zapraszamy uczniów klas I - III  na zajęcia prowadzone w ramach  Programu Profilaktycznego Edukacji Antynikotynowej "Nie pal przy mnie proszę" pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program ma charakter zajęć warsztatowych porządkujących treści dotyczące zdrowego trybu życia.Celem głównym programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.